Umowa merchandisingu – jak powinna wyglądać i na co uważać?

Merchandising w sklepie to dziś podstawa prowadzenia działalności handlowej. To odpowiedź na potrzeby konsumenta i jednocześnie znaczący wpływ na jego decyzję zakupową. Dzięki sprawnie przeprowadzonym kampaniom merchandisingowym przedsiębiorca może długofalowo podnieść obroty sklepu. Korzyści z merchandisingu, to nawet wielokrotne zwiększenie sprzedaży. A każdy przedsiębiorca wie, że bez rozwoju firma traci wartość. Warto wiedzieć, jak powinna wyglądać umowa merchandisingu i na co trzeba uważać.

Co powinna zawierać prawidłowa umowa merchandisingu?

Merchandising nie jest jako taki zapisany w polskim prawie, ale z perspektywy zapisów kodeksu cywilnego można go skatalogować przede wszystkim jako rodzaj dóbr niematerialnych, które prowadzą do zwiększenia dochodów prowadzonej działalności. To zestaw działań, które uzupełniają podstawowy zakres funkcjonowania firmy na rynku. To wiedza i doświadczenie agencji merchandisingowej, które są oferowane, by zmaksymalizować zyski producenta, sklepu lub innego punktu handlowego. Dzięki doświadczeniu zbieranemu latami obecnie na rynku funkcjonują agencje potrafiące wprowadzić w życie strategie merchandisingowe, które skutecznie zwiększają sprzedaż nawet na lata. We wzorze umowy merchandisingu powinny się więc znaleźć zapisy zezwalające na posłużenie się tymi niematerialnymi dobrami na potrzeby działalności. W przypadku merchandisingu dobra materialne można podzielić na te obrazkowe i hasłowe, a więc związane z wykorzystaniem wizerunku produktu lub osoby go promującej. Ten typ działań marketingowych to także praca i wykorzystanie zasobów ludzkich by przeprowadzić działania.    Umowa merchandisingu nie została zdefiniowana przez prawo jako szczególny rodzaj umowy. Musi więc zawierać podstawowe zapisy określające zakres prowadzonych prac oraz ich warunki. W każdym wzorze umowy merchandisingu można wyodrębnić następujące elementy:

  1. Rodzaj umowy

Najczęściej mowa tu o umowie o współpracy pomiędzy sklepem lub producentem, a agencją merchandisingową

  1. Data zawarcia umowy

Chodzi o określenie czasu przeprowadzania działań merchandisingowych. Trzeba więc wpisać datę, by wiedzieć od kiedy prowadzone są prace.

  1. Określenie stron umowy

Umowę podpisują dwa lub więcej podmiotów. Ich nazwy muszą znaleźć się na umowie z podziałem na zlecających i wykonawców.

  1. Przedmiot umowy

Precyzyjne określenie jakich działań umowa ma dotyczyć.

  1. Uprawnienia i obowiązki stron umowy

Ważne jest, by umowa zawierała w sobie oświadczenia stron precyzujące zakres zawieranej umowy

  1. Wynagrodzenie

Każda umowa określa wynagrodzenie i sposób jego wypłaty. Tak też powinna wyglądać umowa merchandisingu.

  1. Warunki wypowiedzenia/odstąpienia od umowy

To zapisy mówiące o sposobie i konsekwencjach odstąpienia od umowy.

  1. Postanowienia końcowe

W tym punkcie można np. określić sąd właściwy do rozstrzygnięcia sporów

  1. Podpisy wszystkich stron umowy

Każda podmiot biorący udział w umowie zobowiązany jest do złożenia podpisu i najlepiej parafowania każdej strony umowy.

Na co uważać podpisując umowę merchandisingu?

Każdy przedsiębiorca planując podpis pod umową merchandisingu powinien uważnie przyjrzeć się wszystkim jej zapisom. To usługi wspierające sprzedaż, dlatego część sklepów czy producentów chce wiązać umowę z wynikami określając szczegółowe plany sprzedażowe. Dobre efekty zwiększają wynagrodzenie merchandisera. W przypadku nieosiągania wpisanych do umowy warunków, przedsiębiorca ma możliwość odstąpienia od umowy o merchandisingu. W przypadku wyraźnych uchybień, umowa rozwiązywana jest z naliczaniem opłat dodatkowych, jeśli takie zostały określone. Najczęściej, jeśli usługi w ramach działań merchandisingowych prowadzone w sposób przemyślany i profesjonalny, przynoszą zamierzony efekt. W momencie, w którym osoba prowadząca punkt handlowy zdaje sobie sprawę, co to jest merchandising i zechce korzystać z usług profesjonalnej agencji, zazwyczaj nie żałuje swojego ruchu, bo merchandising ma bezpośredni wpływ na poprawę wyników sprzedaży. Dzięki niemu można też zbudować świadomość marki u konsumentów, a prawidłowo prowadzona kampania merchandisingowa potrafi ugruntować produkt w świadomości klienta na lata.