Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz wsparcia zadzwoń do nas lub napisz wiadomość

OEX Cursor S.A.
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

(+48) 22 377 10 00

(+48) 22 377 10 01

biuro@cursor.pl

NIP: 521-31-41-885, KRS: 0000338509, REGON: 017249077,
BDO: 000623353, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 2 300 000 zł (wpłacony w całości)

Zasady przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych OEX Cursor S.A. za pośrednictwem formularza kontaktowego – jest OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z podanymi przez Państwa danymi osobowymi, mogą się Państwo kontaktować z powołanym przez OEX Cursor S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Kamil Borkowski, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, e-mail: iodo@cursor.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na poniższych podstawach prawnych, w celach:
 • udzielenia informacji zwrotnej na Państwa pytanie, obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu prawidłowych relacji z Klientami/potencjalnymi Klientami lub innymi kontaktującymi się osobami, w szczególności prowadzeniu korespondencji z zainteresowanymi podmiotami, obsługiwaniu spraw zgłoszonych przez formularz,
 • przedstawienia oferty, jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawiera prośbę o ofertę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (złożeniem zamówienia, zleceniem świadczenia usług przez OEX Cursor S.A.),
 • marketingowych, tj. poinformowania o najnowszych ofertach, dostępnych produktach lub promocjach – przy wykorzystaniu połączeń telefonicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej przez Państwa odrębnej dobrowolnej zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa.
 1. przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – tj. wyrażonej przez Państwa odrębnej dobrowolnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wysłania ostatniej wiadomości w ramach prowadzonej korespondencji. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania. Dane zbierane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu skutecznego jej cofnięcia.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawnicze.
 5. Administrator korzysta z narzędzi takich jak Google Analytics i Google AdWords, w związku z powyższym dotyczące Państwa informacje, tj.: unikalny identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w Internecie, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie standardowych klauzul umownych. Poza w/w transferami, Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do innego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. W przypadkach, w których podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo żądać:  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z w/w uprawnień – znajdą Państwo w Polityce prywatności.
 7. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie, przesyłając w tym celu oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: iodo@cursor.pl lub poczty tradycyjnej na adres: OEX Cursor S.A., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku wątpliwości/pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw – prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iodo@cursor.pl, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa). W przypadku wyczerpania przysługujących Państwu praw względem Administratora i uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.
 9. Na podstawie Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym zasad wykorzystywania plików cookies – znajdą Państwo w Polityce prywatności.