Polityka prywatności 123123

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwanego: „RODO”,OEX Cursor S.A. przekazuje następujące informacje:

I. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ze strony https://oexcursor.pl/, w tym kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej z OEX Cursor S.A. lub formularza kontaktowego (dalej: „Użytkownik”), jest OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Równoległej 4a, 02-235 Warszawa,

2. W sprawach związanych z podanymi przez Użytkownika danymi osobowymi, Użytkownik może się kontaktować z powołanym przez OEX Cursor S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Kamil Borkowski, Równoległa 4a, 02-235 Warszawa,  e-mail: iodo@cursor.pl.

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na poniższych podstawach prawnych, w celach:

1) udzielenia informacji zwrotnej na pytanie Użytkownika, obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu prawidłowych relacji z Klientami/potencjalnymi Klientami lub innymi kontaktującymi się osobami, w szczególności prowadzeniu korespondencji z zainteresowanymi podmiotami, obsługiwaniu spraw zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany na stronie internetowej Administratora adres e-mail lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego,

2) przedstawienia oferty, jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawiera prośbę o ofertę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (złożeniem zamówienia, zleceniem świadczenia usług przez OEX Cursor S.A.),

3) marketingowych, tj. poinformowania o najnowszych ofertach, dostępnych produktach lub promocjach – przy wykorzystaniu połączeń telefonicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej przez Użytkownika odrębnej dobrowolnej zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa w formularzu kontaktowym.

4) przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – tj. wyrażonej przez Użytkownika odrębnej dobrowolnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa w formularzu kontaktowym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wysłania ostatniej wiadomości. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator korzysta z narzędzi takich jak Google Analytics lub Google AdWords, w związku z powyższym informacje dotyczące Użytkownika, tj.: unikalny identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w Internecie, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie standardowych klauzul umownych Poza w/w transferami, Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do innego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, chyba, że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, chyba, że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

9. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie, przesyłając w tym celu oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: iodo@cursor.pl lub poczty tradycyjnej na adres: OEX Cursor S.A., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma ponadto prawo żądać:

1) udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę,

2) sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieaktualne, niekompletne lub z innego powodu niepoprawne,

3) ograniczenia przetwarzania danych (np. wyłącznie do ich przechowywania) przez określony czas, w przypadku:

a) zakwestionowania przez Użytkownika prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość,

b) rozpatrywania sprzeciwu Użytkownika,

c) gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i skorzystają z prawa do ograniczenia przetwarzania, zamiast żądania usunięcia danych osobowych,

d) gdy dalsze przetwarzanie danych przez Administratora w ograniczonym zakresie będzie potrzebne Użytkownikowi do ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń;

4) przenoszenia swoich danych osobowych (tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, celem ich przesłania innemu administratorowi), z takim żądaniem Użytkownik może się zwrócić w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania zawartej umowy.

5) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

b) skutecznie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej),

c) skutecznie zostanie złożony sprzeciw wobec przetwarzania danych Użytkownika,

d) doszłoby do przetwarzania danych niezgodnego z prawem,

e) jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

11. W przypadku wątpliwości/pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw – prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iodo@cursor.pl, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa). W przypadku wyczerpania przysługujących Użytkownikowi praw względem Administratora i uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

12. Wobec Użytkownika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

II. Pliki cookies

1. OEX Cursor S.A., jako operator Serwisu www.cursor.pl, oprócz wskazanych powyżej danych osobowych, przetwarza również informacje o aktywności Użytkowników na stronach Serwisu, ich preferencjach, czy zachowaniach, poprzez zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Ze względu na okres przechowywania plików cookies wyróżniamy dwa zasadnicze ich rodzaje: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) Niezbędne pliki cookies – przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, nie można ich wyłączyć – ciasteczka konieczne do funkcjonowania strony internetowej, używane zwykle w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się, czy też wypełnianie formularzy. Użytkownik może je zablokować poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo.

cookie zawierające unikatowy identyfikator

2) Opcjonalne pliki cookies, których przetwarzanie uzależnione jest od wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody, za pośrednictwem ustawień plików cookies (okno z komunikatem pojawiające się przy pierwszej wizycie oraz każdorazowo po kliknięciu na dolnym pasku linku „Ustawienia cookies”:

a) preferencyjne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

b) statystyczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, np. liczby wizyt na danej stronie, dzięki którym możemy ulepszyć ich zawartość. Brak zgody na przetwarzanie tych informacji, uniemożliwi nam monitorowanie jej wydajności oraz udoskonalanie naszego Serwisu.

pliki cookies

c) marketingowe – przetwarzane w przypadku korzystania przez Administratora z narzędzi takich jak Google AdWords, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Jednocześnie informujemy, że przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto przy tym pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.