Polityka prywatności 123123

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwanego: „RODO”,OEX Cursor S.A. przekazuje następujące informacje:

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ze strony https://oexcursor.pl/, w tym kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej z OEX Cursor S.A. lub formularza kontaktowego (dalej: „Użytkownik”), jest OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Równoległej 4a, 02-235 Warszawa,
 2. W sprawach związanych z podanymi przez Użytkownika danymi osobowymi, Użytkownik może się kontaktować z powołanym przez OEX Cursor S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Kamil Borkowski, Równoległa 4a, 02-235 Warszawa,  e-mail: iodo@cursor.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na poniższych podstawach prawnych, w celach:
 • udzielenia informacji zwrotnej na Państwa pytanie, obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu prawidłowych relacji z Klientami/potencjalnymi Klientami lub innymi kontaktującymi się osobami, w szczególności prowadzeniu korespondencji z zainteresowanymi podmiotami, obsługiwaniu spraw zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany na stronie internetowej Administratora adres e-mail lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego,
 • przedstawienia oferty, jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawiera prośbę o ofertę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (złożeniem zamówienia, zleceniem świadczenia usług przez OEX Cursor S.A.),
 • marketingowych, tj. poinformowania o najnowszych ofertach, dostępnych produktach lub promocjach – przy wykorzystaniu połączeń telefonicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej przez Państwa odrębnej dobrowolnej zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa w formularzu kontaktowym.
 • przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – tj. wyrażonej przez Państwa odrębnej dobrowolnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa w formularzu kontaktowym.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wysłania ostatniej wiadomości. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator korzysta z narzędzi takich jak Google Analytics i Google AdWords, w związku z powyższym dotyczące Państwa informacje, tj.: unikalny identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w Internecie, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie standardowych klauzul umownych Poza w/w transferami, Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do innego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, chyba, że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W przypadkach, w których podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, chyba, że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie, przesyłając w tym celu oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: iodo@cursor.pl lub poczty tradycyjnej na adres: OEX Cursor S.A., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo ponadto prawo żądać:
 • udzielenia informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę,
 • sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieaktualne, niekompletne lub z innego powodu niepoprawne,
 • ograniczenia przetwarzania danych (np. wyłącznie do ich przechowywania) przez określony czas, w przypadku:
 1. zakwestionowania przez Państwa prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość,
 2. rozpatrywania Państwa sprzeciwu,
 3. gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i skorzystają z prawa do ograniczenia przetwarzania, zamiast żądania usunięcia danych osobowych,
 4. gdy dalsze przetwarzanie danych przez Administratora w ograniczonym zakresie będzie Państwu potrzebne do ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
 • przenoszenia swoich danych osobowych (tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, celem ich przesłania innemu administratorowi), z takim żądaniem mogą się Państwo zwrócić w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania zawartej umowy.
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 2. skutecznie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej),
 3. skutecznie zostanie złożony sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych,
 4. doszłoby do przetwarzania danych niezgodnego z prawem,
 5. jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.
 6. W przypadku wątpliwości/pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw – prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iodo@cursor.pl, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa). W przypadku wyczerpania przysługujących Użytkownikowi praw względem Administratora i uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl.
 7. Wobec Użytkownika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pliki Cookies
 1. Operatorem Serwisu www.cursor.pl jest OEX Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Cursor z siedzibą pod adresem ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

 

Napisz
do nas

Formularz kontaktowy