Akcjonariusze Tell zatwierdzili emisję akcji w celu przejęcia Cursora i Divante

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tell S.A., spółki prowadzącej sieci salonów sprzedaży dla operatorów telefonii komórkowej, 18 grudnia br. zatwierdziło podwyższenie kapitału w celu nabycia przez Tell od spółki OEX S.A. pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. Tell wyemituje 1.777.692 akcje po cenie emisyjnej 13 zł za akcję w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do OEX. Dzięki przejęciu Cursora i Divante Tell będzie oferował kompleksowe usługi outsourcingu sprzedaży.

21 listopada br. Tell zawarł z OEX umowę w sprawie przejęcia akcji Cursora i udziałów w Divante za łączną kwotę 23,1 mln zł, co było konsekwencją listu intencyjnego podpisanego w połowie października br. Dojście transakcji do skutku było uwarunkowane pozytywnym wynikiem badania due diligence oraz uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej spółki, co nastąpiło w grudniu br.

Bardzo cieszymy się, że nasi akcjonariusze zgodzili się na przejęcie Cursora i Divante. Transakcja to znaczący krok w realizacji naszej strategii, która zakłada dywersyfikację działalności poza dystrybucję usług telefonii komórkowej. Dzięki przejęciu istotnie wzmocnimy naszą pozycję na rynku i zdobędziemy potencjał do dynamicznego rozwoju, co w rezultacie będzie miało pozytywny wpływ na wartość naszej spółki

– mówi Rafał Stempniewicz, Prezes Zarządu Tell S.A.

Dotychczas działalność Tell skupiała się na kanale tradycyjnym. Spółki Cursor i Divante specjalizują się natomiast w outsourcingu sprzedaży w kanałach nowoczesnych. Po transakcji Grupa Tell będzie posiadała nowe kompetencje, które w połączeniu z obecną ofertą pozwolą na osiągnięcie pozycji lidera na rynku outsourcingu sprzedaży. – Nasz dotychczasowy model biznesowy pokazał w ostatnich latach granice wzrostu, dlatego transakcja ta jest dla nas ogromną szansą – dodaje Rafał Stempniewicz.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) kapitał zakładowy Tell wzrośnie o 355.538,40 zł z kwoty 1.022.169,40 zł do kwoty 1.377.707,80 zł w drodze emisji 1.777.692 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, uprawniających łącznie do 1.777.692 głosów. Cała emisja zostanie skierowana do OEX w zamian za aport w postaci 163.517.500 akcji spółki Cursor S.A. (100,00% kapitału zakładowego) oraz 592 udziałów w spółce Divante Sp. z o.o. (51,03% kapitału zakładowego), a dotychczasowi akcjonariusze Tell nie będą mieli prawa poboru.
Cena emisyjna akcji serii C to 13 zł za jedną akcję, łącznie 23.109.996,00 zł za wszystkie. Akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za 2014 rok. Umowa objęcia akcji serii C i wniesienia aportu pomiędzy Tell i OEX ma zostać zawarta do końca marca 2015 r.

NWZ upoważniło Zarząd Tell do podjęcia wszelkich koniecznych działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji serii C na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.

czytaj również

Projekt “Wzorowy Kierowca OEX Cursor”.

W trzecim kwartale poprzedniego roku uruchomiliśmy projekt „Wzorowy Kierowca OEX Cursor”, który ma na celu systematyczne nagradzanie osób mogących poszczycić się „czystą” historią…

WSZYSTKIE