Kontakt

1.  Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych OEX Cursor S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej (w szczególności adres e-mail) - jest OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa (dalej: „Administrator”),

2.  W sprawach związanych z podanymi przez Państwa danymi osobowymi, mogą się Państwo kontaktować z powołanym przez OEX Cursor S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Kamil Borkowski, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, e-mail: iodo@cursor.pl.

3.  Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów kontaktowych, w szczególności udzielenia przez OEX Cursor S.A. informacji zwrotnej na zadane przez Państwa pytanie/a, złożony wniosek, czy też żądanie. Mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

4.  Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”), polegający na utrzymywaniu prawidłowych relacji z Klientami/potencjalnymi Klientami lub innymi kontaktującymi się osobami, w szczególności odpowiadaniu na przesyłaną korespondencję.

5.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi kontakt z Państwem, w tym udzielenie informacji zwrotnej.

6.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wysłania ostatniej wiadomości.

7.  Odbiorcami Państwa danych mogą być spółki z Grupy OEX (w szczególności OEX S.A.).

8.  Administrator korzysta z narzędzi takich jak Google Analytics i Google AdWords, w związku z powyższym dane Użytkowników przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Poza w/w transferami, Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do innego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9.  Z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, chyba, że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo ponadto prawo żądać:
  1)  uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych,
  2)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  3)  sprostowania danych – w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości,
  4)  ograniczenia przetwarzania danych:
    a)  w czasie weryfikacji przez Administratora prawidłowości Państwa danych,
    b)  do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu,
    c)  gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i skorzystają z prawa do ograniczenia przetwarzania, zamiast żądania usunięcia danych osobowych,
    d)  gdy dalsze przetwarzanie danych przez Administratora w ograniczonym zakresie będzie Państwu potrzebne do ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
  5)  przenoszenia swoich danych osobowych (tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, celem ich przesłania innemu administratorowi) oraz
  6)  usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).

11.  W przypadku wątpliwości/pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw – prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iodo@cursor.pl, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa). W przypadku wyczerpania przysługujących Państwu praw względem Administratora i uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

12.  Nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OEX Cursor S.A.
 • Kamil Borkowski
 • DZIAŁ KADR
 • Umowy o pracę
  (22) 377 10 42, (22) 377 10 70
  Umowy cywilnoprawne
  (um. zlecenie)
  (22) 377 10 41
 • DANE ADRESOWE
 • OEX Cursor S.A.
 • ul. Równoległa 4a
 • 02-235 Warszawa
 • Tel. 22 377 10 00
 • Fax. 22 377 10 01
 • NIP: 521-31-41-885
 • KRS: 0000338509
 • REGON: 017249077
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
 • Kapitał zakładowy 1 635 175 zł opłacony w całości

Strona korzysta z plików cookie.

Możesz okreśclić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij