REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ OEX CURSOR S.A. „20 za 20 na 20”

§ 1. Wstęp

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Kampanii promocyjnej o nazwie „20 za 20 na 20” (zwanej dalej: „Kampanią Promocyjną”), zorganizowanej z okazji 20-tej rocznicy istnienia spółki OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Organizator Kampanii Promocyjnej

Organizatorem Kampanii Promocyjnej jest OEX Cursor S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-235), przy ul. Równoległej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000338509, NIP: 5213141885, REGON: 017249077, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 2 300 000 zł (wpłacony w całości), która jako przedsiębiorstwo powiązane w ramach grupy kapitałowej OEX, zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców – w rozumieniu art. 4 pkt  6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: „Organizator” lub „OEX Cursor”).

§ 3. Czas trwania i Uczestnicy Kampanii Promocyjnej

 1. Kampania Promocyjna przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu: internetowej strony Organizatora – https://oexcursor.pl/, mediów branżowych oraz portali społecznościowych (w szczególności: Facebook, Linked-In).
 2. Kampania Promocyjna skierowana jest do przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, a zatem zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej: „Kontrahent”, Kontrahenci”).
 3. Kontrahentem może być zarówno podmiot, który współpracuje z Organizatorem (dalej: „Klient”), jak i podmiot nie współpracujący z OEX Cursor.
 4. Kampania Promocyjna trwać będzie od 17 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (dalej: „Okres promocyjny”).

§ 4. Zasady Kampanii Promocyjnej

 1. W ramach Kampanii Promocyjnej i w okresie jej trwania (tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.), Organizator oferuje realizację usług wymienionych w ust. 2 poniżej, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w cenie – 20 zł netto (dalej: „Cena Promocyjna”), za 20 minut wykonywanych w danym dniu czynności, w – określonym przez Kontrahenta – punkcie sprzedaży.
 2. Kampanią Promocyjną objęte są następujące usługi:

1) audyt (w tym usługa tajemniczego klienta) w punktach sprzedaży, wskazanych przez Kontrahenta,

2) edukacja personelu/przekazanie informacji np. o obowiązującej promocji lub nowym produkcie z oferty handlowej Kontrahenta,

3) weryfikacja kontraktu (np. planogramu),

4) montaż lub wymiana małogabarytowych POSM (np. plakat, wkładka do bilonownicy, podkłada, wobbler, listwa cenowa, krawat, kieszonka na ulotki),

5) wyklejenie powierzchni (np.: elementu podłogi, witryny, lady),

6) merchandising mobilny,

7) prace porządkowe (np. wyczyszczenie półki, odkurzenie produktów, konserwacja elementów ekspozycji)

(dalej: „Usługi”).

 1. Cena Promocyjna obejmuje:

1) przygotowanie scenariusza w oparciu o przekazane przez Kontrahenta informacje,

2) przygotowanie platformy raportowej,

3) przeszkolenie osób wykonujących badanie w terenie,

4) wynagrodzenie pracowników terenowych,

5) dojazd do punktów,

6) weryfikację wyników badania,

7) podsumowanie realizacji Zlecenia w formie raportu Excel,

8) obsługę accouncką.

 1. Cena Promocyjna nie zawiera następujących, ewentualnych kosztów:

1)wysyłek materiałów do przedstawicieli/pracowników terenowych OEX Cursor,

2) kompletacji materiałów,

3) magazynowania materiałów.

 1. Zlecone przez Kontrahenta zadania w ramach danej Usługi, do wykonania we wskazanym przez Kontrahenta punkcie sprzedaży (dalej: „Zlecenie”), nie mogą przekroczyć 20 minut dziennie. O możliwości wykonania określonych Usług w czasie nie dłuższym niż 20 minut, decyduje Organizator.
 2. Czas na przygotowanie się przez Organizatora do realizacji Zlecenia, będzie ustalany z Kontrahentem indywidualnie i zależny będzie od zakresu uzgodnionych czynności, składających się na daną Usługę. Minimalny okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być krótszy niż 5 dni roboczych.
 3. W okresie promocyjnym Kontrahent może złożyć wyłącznie jedno Zlecenie na świadczone przez OEX Cursor Usługi objęte Ceną promocyjną, w terminie wskazanym w ust. 8 pkt 1 poniżej. Maksymalna liczba punktów sprzedaży objętych Zleceniem nie może przekroczyć 2.000. Organizator zobowiązuje się:

1)wykonać Zlecenie przez strukturę terenową OEX Cursor w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba, że strony uzgodnią inny termin realizacji Usług,

2) przekazać Kontrahentowi raport ze zrealizowanych Usług – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wykonania Zlecenia, na adres e-mail wskazany przez Kontrahenta w Zleceniu.

8. Niniejszy Regulamin (wraz z Załącznikami, stanowiącymi jego integralne części) oraz Zlecenie złożone przez Kontrahenta i przyjęte do realizacji przez Organizatora, wraz z ewentualnymi dodatkowymi uzgodnieniami, poczynionymi przez obie strony w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowią umowę o świadczenie Usług w ramach Kampanii Promocyjnej (dalej: „Umowa”).

9. W przypadku, gdy Kontrahent będzie zainteresowany szerszym zakresem czynności w ramach danej Usługi, których wykonanie w danym punkcie sprzedaży przekraczałoby 20 minut, Organizator przedstawi indywidualną wycenę ich realizacji.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Kampanii Promocyjnej

 1. Kontrahent, aby skorzystać z Ceny Promocyjnej, powinien:

1)zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (złożenie przez Kontrahenta Zlecenia, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu wraz z Załącznikami),

2) do dnia 30 listopada 2021 r. złożyć w formie elektronicznej, na adres e-mail: 20za20na20@cursor.pl, Zlecenie o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. W przypadku Kontrahentów będących Klientami OEX Cursor, dodatkowym warunkiem skorzystania z Ceny Promocyjnej, jest brak zaległości wobec Organizatora, z tytułu wynagrodzenia za usługi dotychczas przez niego świadczone.

§ 6. Zasady płatności wynagrodzenia

 1. Za zrealizowane Usługi, Kontrahent zapłaci OEX Cursor wynagrodzenie w wysokości, uwzględniającej Cenę Promocyjną, w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Organizatora faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy.
 2. Kontrahent upoważnia OEX Cursor do wystawiania faktur VAT bez podpisu oraz akceptuje – jako sposób otrzymywania faktur wystawianych przez OEX Cursor – formę elektroniczną.
 3. OEX Cursor wystawi fakturę VAT i prześle na wskazany przez Kontrahenta w Zleceniu adres e-mail, po realizacji Zlecenia, nie później jednak niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji Usługi.
 4. Kwota należnego Organizatorowi wynagrodzenia, powiększona zostanie o podatek VAT, obliczony według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy OEX Cursor.
 6. W przypadku przekroczenia terminu płatności wynagrodzenia, OEX Cursor przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 7. Reklamacje

 1. Kontrahent może zgłosić Organizatorowi ewentualne zastrzeżenia do raportu podsumowującego realizację zleconych Usług (dalej: „Reklamacja”), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: 20za20na20@cursor.pl, nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania raportu.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kontrahenta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Dane osobowe

 1. Zarówno przed nawiązaniem współpracy, jak i w trakcie jej prowadzenia, Kontrahent oraz OEX Cursor wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe (dane identyfikacyjne oraz kontaktowe swoich przedstawicieli/osób upoważnionych do kontaktu).
 2. W odniesieniu do wskazanych w ust. 1 danych którejkolwiek ze stron, przekazywanych drugiej stronie w ramach prowadzonej współpracy, każda ze stron z chwilą ich otrzymania staje się odrębnym administratorem tych danych. Przetwarza je bowiem dla własnych celów i we własnym zakresie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych. W konsekwencji samodzielnie ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie.
 3. W odniesieniu do danych osobowych wskazanych w ust. 1, każda ze stron zobowiązuje się do:

1) przetwarzania otrzymanych danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);

2) poinformowania drugiej strony (bez zbędnej zwłoki od momentu powzięcia informacji) o naruszeniu ochrony danych osobowych, które mogłoby wywierać wpływ na drugą ze stron.

 1. Jeżeli Kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo spółka cywilna, zawarcie Umowy oraz realizacja jej postanowień, będzie się wiązało z przetwarzaniem przez OEX Cursor danych osobowych Kontrahenta.
 2. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania przez OEX Cursor danych osobowych wskazanych w ust. 1 i 4 powyżej zawarte zostały w Klauzuli informacyjnej RODO, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu. Kontrahent zobowiązuje się przekazać treść Załącznika nr 2 wszystkim osobom (przedstawicielom, osobom kontaktowym), których dane zostaną przekazane Organizatorowi w ramach czynności dokonywanych przed nawiązaniem współpracy lub związanych z zawarciem Umowy i jej realizacją.
 3. W przypadku gdy świadczenie danego rodzaju Usług wymaga przetwarzania przez OEX Cursor danych osobowych na zlecenie i w imieniu Kontrahenta, Kontrahent powierza w/w dane osobowe Organizatorowi (w zakresie wskazanym w Zleceniu lub dodatkowych uzgodnieniach poczynionych w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Regulaminu – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Podstawę przeprowadzenia Kampanii Promocyjnej stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Informacje o Kampanii Promocyjnej, w formie niniejszego Regulaminu, dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://oexcursor.pl/regulamin-20-za-20-na-20/
 3. Kampania objęta niniejszym Regulaminem, nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora.
 4. Udział w Kampanii Promocyjnej jest dobrowolny.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2021 r. i ma zastosowanie do Zleceń przekazanych Organizatorowi przez Kontrahenta (w sposób wskazany w Regulaminie) od w/w dnia do 30 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIK 1 – Wzór Zamówienia

ZAŁĄCZNIK 2 -Klauzula informacyjna RODO

ZAŁĄCZNIK 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Napisz
do nas

Formularz kontaktowy